Celebration of 100 Years

Celebration of 100 Years

Glimpses of the Centenary Celebrations of Shri Gujarati Rashtriya Kevlani Mandal, Gondia.